Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Suvažiavimas 2013

This post is also available in: French

Š.m. rugsėjo 13-15d Kretingos stovykliavietėje Wasaga Beach, ON susirinko virš trisdešimt gražaus ir gabaus jaunimo spręsti Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos (KLJS) reikalus ir planus ateinantiems metams. Džiaugiames, kad skaičiai padidėjo, ir vėl pakilo noras jaunimui būti veiklus ir aktyvus. Jų dalyvavimas šiame suvažiavime rodo, kad Kanados lietuvių jaunimui dar rūpi reikalai Kanadoje ir užsienyje.

Šitie metai yra ypatingi ir svarbus jaunimui – nes vasara įvyko Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas (PLJK) Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje, ir Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo Suvažiavimas (PALJS) Brazilijoje. Štai ir pasirinkom, kad šitie du renginiai būtų pristatyti per KLJS Suvažaivimą, kad pabrešti jų svarbą. Aida Valevičiūtė, KLJS valdybos narė, pristatė PALJS. Didžiuojames, kad turime artimus ryšius su Pietų Amerikos lietuvių jaunimu, nes jau 15 metų Kanada jame atstovauja. Pietų Amerikoje susirinko lietuvių jaunimas iš Brazilijos, Argentinos, Venezuelos, Urugvajaus, ir Lietuvos.  Iš Lietuvos jaunimas buvo atvažiave Pasaulio Jaunimo Dienomis, bet taip pat ir gavo galimybę susitikti su Pietų Amerikiečais. Pradžioje suvažiavimo buvo diskusijų apie Pietų Amerikiečių veiklą ir galimybės išmokti lietuvių kalbą, taip pat ir apie tai ką jiems dar reikėtų, kad pastiprint jų lietuvišką veiklą.  Antroji dalis suvažiavimo buvo daugiausai turistinė programa.  Jaunimas turėjo progos aplankyti lietuviškos bendruomėnes stovyklą Lituaniką, Sau Paulo miestą, Santos miestą, ir Atlanto pajurį.

Kristina Pabedinskaitė, Skaidra Puodžiūnaitė ir Margot Lattanzi, 14 Kongreso atstovės, pristatė PLJK. Aiškino apie Kongreso eiga, kad jis yra paskirstytas dalimis: Kultūrinės Dienos, Studijų Dienos ir Stovykla. Po ilgų diskusijų nutarimų išvada yra tokia, nusprendėm, kad Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga (PLJS) turi padidinti savo atstovavimą viešoje žiniasklaidoje (įvairiuose tinkluose), ir oficialiai nustatyti PLJS numuonę apie dvigubą pilietybę. Bendravimas su Kongreso atstovais buvo itin smagus, juk mus jungia Lietuva ir mus noras išlaikyti jos kultūrą, tradicijas ir kalbą.

Tad, po ilgų diskusijų ir nutarimų, nauja KLJS 2013-2014m valdyba buvo išrinkta: Vida Naudžiūnaitė (pirmininkė), Aida Valevičiūtė (vicepirmininkė), Daniel Šarūnas (iždininkas), Lauren Vaitonis-O’Grady (sekretorė), Larisa Saplytė (socialinių reikalų koordinatorė), Darius Paznėkas ir Gintas Dirsė (IT specialistai), ir Dainai Šablinskaitė ir Skaidra Puodžiūnaitė (ryšininkės neorganizuotam jaunimui), ir Vidas Kubilius (ryšininkas organizuotam jaunimui). Linkime naujajai valdybai sėkmės ir ištvermės!

1264891_535567696534599_1444583962_o

KLJS Valydba (nuo kairė į dešinę): Vidas Kubilius, Lauren Vaitonis-O’Grady, Danielius Šarūnas, Daina Šablinskaite, Darius Pažnekas, Skaidra Puodžiūnaite, Gintas Dirsė, Aida Valevičiūte, Larisa Saplyte, ir Vida Naudžiūnaite

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.